PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Bijgewerkt op: 25 mei 2018

Privacy beleid

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat:

 • Van maandag tot en met vrijdag van 00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer +31 (0) 70 351 88 88;
 • Per e-mail info@facultatieve-technologies.com;
 • Of per post: Facultatieve Technologies, Postbus 80532, 2508 GM Den Haag.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de beschreven doeleinden en procedures van de Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation.

Wij verwerken uw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst of omdat wij dit wettelijk verplicht zijn, ofwel met uw toestemming ofwel omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Gerechtvaardigde belangen staan in deze privacyverklaring omschreven.

Afhankelijk van welke dienstenverlening u gebruik maakt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken: naam, geslacht, geboortedatum, NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Van medewerkers bewaren wij gegevens; welke gegevens dat zijn staat beschreven in het Privacyreglement voor medewerkers. Voor sollicitanten is dat CV en motivatiebrief. Het terrein van Facultatieve Technologies is voorzien van beveiliging/camera’s. Dat is van belang voor de bewaking van ons terrein en onze gebouwen. De camerabeelden worden na maximaal zes dagen verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een politieonderzoek.

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke van onze dienstverlening u gebruik maakt):

 • om te weten wie/wanneer in ons gebouw is, registreren wij u als u ons bezoekt;
 • registratie van relaties/klanten voor het versturen (per post en/of e-mail) van bijvoorbeeld bestellingen, facturen en uitnodigingen;
 • Voor de personeelsadministratie (zie privacyreglement voor medewerkers);
 • voor het verwerken van sollicitaties;
 • om uw opmerking/vraag te

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Mochten wij persoonsgegevens met derden willen delen zonder dat dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening, dan doen wij dit alleen na uw uitdrukkelijke toestemming. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren of zolang als de wet ons dit verplicht, afhankelijk welke termijn langer is. Mocht u vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.

Gebruik van cookies

De website maakt gebruik van analytische cookies (Google Analytics) om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en de website te optimaliseren. Hierdoor kunnen wij de gebruikerservaring verbeteren. Uw privacy blijft met deze analytische cookies gewaarborgd.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met onze administratie:

 • Van maandag tot en met vrijdag van 00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer + 31 (0) 70 351 88 88;
 • Per e-mail info@facultatieve-technologies.com;
 • Of per post: Facultatieve Technologies, Postbus 80532, 2508 GM Den Haag.

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de

kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor

gebruiken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.